Hebt u personeel? Weet waar de risico’s voor u als werkgever liggen.

Het in dienst nemen van werknemers brengt een behoorlijke verantwoordelijkheid met zich mee. Zo bent u te allen tijde verantwoordelijk voor het behoorlijk onderhouden van de werkplek en de materialen. U dient preventieve maatregelen te treffen om ongelukken te voorkomen. En mocht er zich alsnog een ongeluk voordoen dan ligt de bewijslast betreffende het naleven van uw zorgplicht bij u als werkgever.
Zelfs wanneer er sprake is van bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer wordt deze zelden of nooit aangenomen, daarna rust de bewijslast op u als de werkgever.

Wettelijk gezien dient u als goed werkgever zorg te dragen voor bovengenoemde zaken
(art.7:658 BW). Werkgever is jegens werknemer aansprakelijk voor de schade die door de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Het is voor u van groot belang dit risico met een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering af te dekken om zo grote financiële problemen bij een schade te voorkomen. Indien een werknemer ernstig ongeluk overkomt tijdens werktijd kan de gevolgschade de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen.

E.e.a. gaat nog verder. In artikel 7:611 BW wordt namelijk zelfs van u verwacht dat u adequate voorzieningen treft dan wel een behoorlijke verzekering afsluit waarin de risico’s ten aanzien van de werkgeversaansprakelijkheid worden afgedekt. Dit kan ook betekenen dat, wanneer u bijvoorbeeld heftruckchaffeurs in dienst hebt, het wellicht verstandig is een collectieve ongevallenverzekering te sluiten. Deze chauffeurs lopen tenslotte een groter risico op een ongeluk dan de werknemer wie zich alleen met de administratie bezig houdt.

Als derde willen wij u nog wijzen op de aansprakelijkheid van werknemers die een motorrijtuig besturen. De AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) sluit alle schades veroorzaakt door of met een motorrijtuig uit. Werknemers die voor u onderweg zijn met een motorrijtuig en naar aanleiding van een ongeval schade oplopen kunnen u aansprakelijk stellen op basis van uw werkgeversaansprakelijkheid, maar…………. de AVB dekt deze schade niet in verband met de bovengenoemde uitsluiting. Kortom, ook dit is een serieus risico welke afgedekt zal moeten worden met een deugdelijke verzekering. Hiervoor is de WEGAM-polis in het leven geroepen. De afkorting staat voor Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen.

Bent u werkgever, ga dan na of u alles correct geregeld heeft om zo vervelende situaties bij een ongeval te voorkomen!